English version
 
 
 
 
 
 
 
o spoločnosti referencie kontakt certifikáty
 
 
     
  Na kvalitu práce dávame v našej spoločnosti zvlášť veľkú pozornosť a táto skutočnosť nám umožňuje poskytovať dlhodobé garancie za realizované práce. V rámci garančných záruk okamžite nastupujeme na odstránenie prípadných vád vzniknutých pri užívaní objektu.

Za kvalitu realizácie stavebných prác sú zodpovední technickí pracovníci majúci požadovanú odbornú spôsobilosť, ktorá dokladuje ich odbornú kompetenciu. Drvivá väčšina zamestnancov má odborné vzdelanie vo svojej profesií. Spoločnosť v zmysle zákona pravidelne obnovuje a zabezpečuje školenia pre pracovníkov v profesiách, ktoré to majú v predpisoch na realizáciu odborných prác nariadené. Okrem toho spolupracujeme s viacerými organizáciami, ktoré zavádzajú na náš stavebný trh nové pracovné postupy a materiály a ktoré preškoľujú aj našich zamestnancov.

Vedúci technickí pracovníci zodpovedajú za realizáciu stavebných prác v zmysle platných STN a v rámci svojej pracovnej náplne pravidelne kontrolujú kvalitu realizovanej práce. Spoločnosť vlastní taktiež právoplatné licencie na niektoré stavebné postupy, ktoré sme získali na základe doteraz realizovaných prác od TaSUS-u Bratislava. Licencie sa pravidelne obnovujú.

Skúsenosti z realizácie stavebných prác v západnej Európe nás presvedčili o nevyhnutnosti vybudovať v našej spoločnosti systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2001, a tak trvalým spôsobom zabezpečovať kvalitu realizovaných prác.

Naša spoločnosť od roku 2006 zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2001.

V októbri 2008 nám bol udelený certifikát potvrdzujúci, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém environmen-tálneho manažérstva v zmysle normy STN EN ISO 14001:2005.

V marci 2009 nám bol udelený certifikát potvrdzujúci, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavebníctva v zmysle normy STN OHSAS 18001:2008.

 
zväčšiť
 
 
zväčšiť
 
 
zväčšiť
 
       
 
 
 
 
 
 
  © 2014. Všetky práva vyhradené.